• Thứ 5, 03/12/2020
  • (GMT+7)

Nghiên cứu hình ảnh và vai trò siêu âm trên bệnh nhân ung thư tế bào thận đã phẫu thuật tại tại bệnh viện TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2013 - 2015

Researchs the images and role of ultrasound in patients with renal cell carcinoma surgery at Cho ray hospital 2013-2015

SUMMARY

Purpose: describe the clinical characteristics, laboratory, images and role of ultrasound in patients with renal cell cancer surgery at Cho Ray Hospital 2013-2015.

Materials an Methods: Retrospective descriptive. The patients, who had post-operative kidney, pathology results were renal cell carcinoma.

Results: By studying 134 patients with RCC, we find:

1. Clinical Characteristics of RCC patients: 53.4 ± 14.1 years average, the proportion of male / female is 1.2, accidentally discovered 44.0% patients with the triad symptoms 2.2%.

2. Laboratory: hematuria rate of 43.3%, the polycythema was 23.9% Hb reduction was 7.4% and 29.9% leukocytosis.

3. Ultrasound Imaging of the renal tumor RCC patients: the location right and left renal tumor were the same, the size was 60.1 ± 31.5 mm . The signs suggested kidney tumor RCC: multi shore supply 73.9% , mixed echo of the tumors 74.4%, did not rease or decrea the tumor bihind 76.1%. The rate of lymph node, renal vein thrombosis, inferior vena cava thrombosis were very low in imaging ultrasound. Ultrasound role early detection screening: Ultrasound detection of kidney tumors in all patients and accidental detection rate was 44%.

Conclusions: The tumor in renal with ultrasound image: echo mixed, multi-shore supply, did not rease or decrea the tumor bihind will suggest RCC. The role of ultrasound screening will be practical significance.

Keywords: Ultrasound, renal cell cancer.

TÓM TẮT

Mục đích: Mô tả đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, hình ảnh và vai trò siêu âm trên bệnh nhân (BN) ung thư tế bào thận (renal cell cancer=RCC) đã phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy 2013-2015.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu. Những bệnh nhân sau phẫu thuật thận, có kết quả giải phẫu bệnh (GPB) là RCC. Kết quả: Qua nghiên cứu 134 BN RCC trong thời gian từ 10/2013 tới 12/2015:

1. Đặc điểm lâm sàng của BN RCC: tuổi 53,4 ± 14,1, tỷ lệ nam/nữ 1,2 và tình cờ phát hiện 44,0%, số BN có tam chứng là 2,2%.

2. Đặc điểm xét nghiệm: tỷ lệ tiểu máu 43,3%, tỷ lệ tăng hồng cầu là 23,9%, tỷ lệ giảm Hb là 7,4% và tỷ lệ tăng bạch cầu 29,9%.

3. Hình ảnh siêu âm khối u thận của BN RCC: tỷ lệ u thận phải và trái tương đương, kích thước u là 60,1 ± 31,5 mm. Các dấu hiệu gợi ý u thận RCC: bờ đa cung 73,9%, khối u có echo hỗn hợp 74,4%, phía sau khối u không tăng giảm âm 76,1%. Tỷ lệ phát hiện hạch rốn thận, huyết khối tĩnh mạch thận, tĩnh mạch chủ dưới qua siêu âm thấp. Siêu âm có vai trò tầm soát phát hiện sớm: siêu âm phát hiện u thận trên tất cả BN và tỷ lệ phát hiện tình cờ là 44%.

Kết luận: Hình ảnh siêu âm u thận có đặc điểm: echo hỗn hợp, bờ đa cung, phía sau u không tăng giảm âm có ý nghĩa gợi ý RCC. Vai trò của siêu âm là tầm soát có ý nghĩa thực tiễn.

Từ khóa: Siêu âm, ung thư tế bào thận.

Tác giả: Lê Thanh Toàn*, Phạm Nhật Hưng*, Thái Minh Sâm** Hoàng Khắc Chuẩn**, Hoàng Văn Thịnh***, Lê Thanh Hải****.

Địa chỉ: * Bác sĩ khoa Siêu âm - TDCN, Bệnh viện Chợ Rẫy. ** Bác sĩ Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy. *** Bác sĩ Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy. **** Phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy

(Tạp chí Điện quang Việt Nam số 25-8/2016)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác