• Thứ 7, 16/01/2021
  • (GMT+7)

Nghiên cứu giải phẩu chức năng của tiểu não trong trí nhớ làm việc ở trẻ em sau điều trị u nguyên bào tủy

Anatomo-functional study of the cerebellum in working memory in children treated for medulloblastoma

SUMMARY

Introduction and Purpose: Medulloblastoma is the most common malignant cerebral tumor during childhood, arising in the posterior fossa. Children treated for medulloblastoma often experience working memory (WM) deficits, affecting their quality of life and school performance. The aim of the present study undertaken to describe the cerebellar involvement in WM deficits observed in these children.

Method: Healthy children and children treated for medulloblastoma were included into study. All subjects performed a detailed neuropsychological examination, an anatomical and functional MRI. Stimuli were presented to the participants with alternating sensory modality and nature of communication in a block design during functional magnetic resonance imaging acquisitions. A Mann- Whitney U test was used for analyzing neuropsychological and behavioral data. The SPM8 and the SUIT (Spatially Unbiased Atlas Template) were utilized for anatomical and functional MRI data.

Results: The patients had cerebellar lesions locating principally in the left posterior lobe. These patients were significantly reduced intelligence quotient, central executive and visuospatial WM. In healthy children group, fMRI showed robust activations for nonverbal or visuospatial WM in the left posterior cerebellar lobe.

Conclusion: This study provides further evidence that the cerebellum plays a role in WM. Lesions of the left posterior cerebellar lobe may lead to nonverbal WM impairment in children. These finding contribute to treatment planning and to rehabilitation for improving the quality of life of children treated for cerebellar medulloblastoma.

Keywords: Medulloblastoma, cerebellum function

TÓM TẮT:

Mục tiêu: U nguyên bào tủy là loại u não ác tính thường gặp nhất ở trẻ nhỏ, u thường phát sinh trong hố sau. Trẻ em sau khi được điều trị u nguyên bào tủy thường bị giảm trí nhớ làm việc (TNLV), ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hiệu quả học tập. Mục tiêu của nghiên cứu này được thực hiện để mô tả sự tham gia của tiểu não trong suy giảm TNLV ở những trẻ em này.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh chứng gồm trẻ em khỏe mạnh và trẻ em sau điều trị u nguyên bào tủy. Tất cả đối tượng đều được thực hiện một cuộc kiểm tra chi tiết bệnh học thần kinh, cộng hưởng từ (CHT) giải phẫu và chức năng (CHTcn). CHTcn được thực hiện trong khi các đối tượng nghiên cứu tả lời các câu hỏi về giác quan (nghe, nhìn) và thông tin (ngôn ngữ, phi ngôn ngữ). Phần mềm SPM8 và SUIT đã được sử dụng cho dữ liệu CHT giải phẫu và chức năng. Phân tích số liệu bằng kiểm định phi tham số Mann-Whitney U.

Kết quả: Các bệnh nhân có tổn thương tiểu não nằm chủ yếu ở phía sau thùy trái. Những bệnh nhân này có giảm đáng kể chỉ số thông minh, trung tâm điều hành và TNLV dạng thị giác không gian. Ở nhóm trẻ em khỏe mạnh, CHTcn cho thấy có sự kích hoạt mạnh mẽ của thuỳ sau trái tiểu não trong TNLV thị giác không gian hoặc TNLV phi ngôn ngữ.

Kết luận: Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng rằng tiểu não đóng vai trò trong TNLV. Các tổn thương của thùy sau trái tiểu não có thể dẫn đến suy giảm TNLV phi ngôn ngữ ở trẻ em. Điều này góp phần vào việc lập kế hoạch điều trị và phục hồi chức năng cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em được điều trị u nguyên bào tủy ở tiểu não.

Từ khóa: Trí nhớ làm việc; cộng hưởng từ chức năng; tiểu não; u nguyên bào tủy.

Tác giả:Hoàng Đức Hạ*, Karine Guichardet**, Alexandre Krainik***

Địa chỉ: * Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng **Khoa tâm thần kinh và ***Khoa Chẩn đoán hình ảnh thần kinh, Trung tâm viện trường Grenoble, Grenoble, Cộng hoà Pháp

Theo tạp chí điện quang Việt Nam số 21 – 8/2015

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác