• Thứ 5, 15/04/2021
  • (GMT+7)

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của ung thư vú tại bệnh viện Trung ương Huế

The ultrasonographic and mammographic appearance of breast cancer at Hue national Hospital

SUMMARY

Purpose: Desciber the ultrasonographic and mammographic appearance of breast cancer .

Method and Material: Retrtospectively study the imaging findings based on guidline of ACR of 77 cases of breast cancer at Hue’s central hospital.

Results: 1/ Ultrasonographic appearance: 99.7% patient having inhomogenous breast tissue. 90.91% tumor having irregular shape. There are only 59.7% tumor having orientation parallel to skin surface. 9.6.21% tumor having hypoechoic and heterogenous structure. Most of tumor having complet or partiasl shadowing.

2/ Mammographic appearance: Most tumor having heterogenous and dense structure. 92.3% tumor having irregular shape. 88.47% tumor having ill-defined or irregular border. Most microcalcifiction inside tumor are classified to high risk type.

Conclusion: Most patient having inhomogenous breast tissue. Interpretation of mammographic film should corelate with ultrasonographic images. Most tumor were classified at level more than 3, when image findings of tumor were used according to ACR’s guidline.

Keywords: Breast cancer, ultrasound, mamography.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm và nhũ ảnh của bệnh nhân ung thư vú.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phân tích hồi cứu 77 trường hợp được chẩn đoán giải phẫu bệnh là ung thư vú. Đánh giá kết quả siêu âm và nhũ ảnh được phân loại theo tiêu chuẩn BIRADS.

Kết quả:

1/ Đặc điểm về siêu âm: 99,7% mô tuyến vú đều không đồng nhất về mặt cấu trúc. Đa số u (90,91% ca) có dạng dị hình trên siêu âm. Tỷ lệ u có hướng sắp xếp trục dài theo hướng song song bề mặt da là 59,7%. 96,21% u có biểu hiện giảm âm kèm cấu trúc hồi âm không đồng nhất. Đa số u biểu hiện bóng lưng sau u toàn phần hoặc từng phần. Phần lớn u biểu hiện tăng sinh mạch (98,15%).

2/ Đặc điểm về nhũ ảnh: Đa số nhũ ảnh cho thấy mô vú thuộc lại không đồng nhất và xếp loại vú đặc. Khối dị hình chiếm 92,3%. Khối đường bờ tua gai hay không rõ chiếm 92,3% và tăng đậm độ so với mô tuyến trong 100% ca. Vôi hóa với đặc điểm gợi ý ác tính chiếm phần lớn trường hợp.

Kết luận:

+ Đa số mô tuyến vú nền của nhóm bệnh nhân thuộc loại cấu trúc không đồng nhất và xếp loại vú đặc.

+ Đa số u có các đặc điểm về hình dạng, đường bờ, hướng sắp xếp, đặc điểm cấu trúc phù hợp với đặc điểm mà Trường môn Điện quang Hoa Kỳ khuyến cáo xếp vào loại nghi ngờ ung thư cao (BIRADS trên mức 3).

Từ khóa: Ung thư vú, siêu âm, X quang vú.

Tác giả: Nguyễn phước Bảo Quân*, Lê Hồng Vũ*, Nguyễn Thanh Việt*, Hồ Nguyễn Phương Anh*

Địa chỉ: Khoa thăm dò chức năng, Bệnh viện Trung ương Huế

Theo tạp chí điện quang Việt Nam số 21 – 8/2015

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác