• Thứ 5, 03/12/2020
  • (GMT+7)

18FDG-PET/CT trong đánh giá giai đoạn và đáp ứng điều trị u lympho ác tính không hodgkin ngoài hạch

18Flourodeoxyglucose Positron Emission Tomography/Computer Tomography (18F-FDG PET/CT) for extranodal non Hodgkin lymphoma in staging and treatment response assessment

SUMMARY

Background: the aim of our study to investigate the role of 18F-FDG PET/CT for extranodal lymphoma non Hodgkin in staging and treatment response’s assessment.

Methods: In our center, a total of 38 consecutive B-cell non- Hodgkin extranodal lymphoma patients were newly diagnosed between December 2013 to January 2016. All these patients were undergone 18F-FDG PET/CT scan before treatment, after 3- cycle and 6-cycle chemotherapy. The assessment criteria were followed by modified Ann Aborr for staging and Lugano 2015 for treatment response.

Results: there were 13.2% of patients in stage IE, 7.9% in stage II3, 21.1% in stage IIIE and 47.9% ín stage IV. According to PET/CT staging, 56.2% of patients were upstaging in comparision to CT and 26.3% of patients have been changed in treatment’s stratergies. Kappa statistics revealed that CT and PET/CT showed fair agreement for the detection of extranodal lymphoma. After 6-cycle chemotherapy, 26/38 patients had no evidence of residuals or relapse and 7/38 patients showed partial response and 5/38 patients was in advanced diseases on PET/CT imaging. The positive and negative PET/CT after 3 cylces chemotherapy may predicted the treatment’s response after 6 cylces (p=0.4).

Conclusions: 18F-FDG PET/CT has higher value than CT for staging and important role in assessment of treatment’s response of extranodal lymphoma non Hodgkin patients.

Key words: non - Hodgkin lymphoma, Positron Emission Tomography/Computed Tomography, treatment response assessment.

TÓM TẮT

Mục đích: Mục đích nghiên cứu nhằm tìm hiểu giá trị của 18F-FDG PET/CT trong đánh giá tổn thương trước điều trị và đáp ứng điều trị hóa chất ở bệnh nhân u lympho không Hodgkin ngoài hạch.

Phương pháp: 38 bệnh nhân u lympho ác tính không - Hodgkin ngoài hạch, tế bào B được lựa chọn vào nghiên cứu từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2016. Tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu được chụp 18F-FDG PET/CT toàn thân tại các thời điểm trước điều trị, sau điều trị hóa chất 3 chu kỳ và 6 chu kỳ. Đánh giá giai đoạn bệnh theo tiêu chuẩn Ann Aborr sửa đổi và đánh giá mức độ đáp ứng điều trị được dựa trên tiêu chuẩn Lugano.

Kết quả: Đánh giá giai đoạn ban đầu cho thấy có 13,2% bệnh nhân ở giai đoạn IE, 7,9% ở giai đoạn IIE, 21,1% ở giai đoạn IIIE và có tới 57,9% ở giai đoạn IV. Sau khi chụp PET/CT có 56,2% số bệnh nhân được chẩn đoán tăng giai đoạn so với CT và 26,3% bệnh nhân được thay đổi chiến thuật điều trị. PET/CT và CT có sự phù hợp trong chẩn đoán u lympho ác tính ngoài hạch ở mức trung bình kappa=0,45. Sau 6 chu kỳ hóa chất có 26 bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn, 7 bệnh nhân đáp ứng một phần và 5 bệnh nhân tiến triển. Kết quả PET/CT sau 3 chu kỳ hóa chất có mối liên hệ với kết quả PET/CT sau 6 chu kỳ hóa chất có xu hướng có ý nghĩa thống kê với p = 0,4.

Kết luận: 18F-FDG PET/CT có giá trị hơn CT trong đánh giá giai đoạn trước điều trị ở bệnh nhân u lympho ác tính ngoài hạch, có vai trò quan trọng trong đánh giá đáp ứng sớm và đánh giá đáp ứng sau 6 chu kỳ hóa chất.

Từ khóa: U lympho ác tính không Hodgkin, ngoài hạch 18F-FDG PET/CT, đánh giá giai đoạn, đáp ứng điều trị hóa chất.

Tác giả: Mai Hồng Sơn, Lê Ngọc Hà (*)

Địa chỉ: (*) Khoa Y học hạt nhân bệnh viện TƯQĐ 108

(Tạp chí Điện quang Việt Nam số 25 -8/2016)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác