• Thứ 7, 03/06/2023
  • (GMT+7)

VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ MẠCH MÁU THẬN CỦA NGƯỜI CHO THẬN SỐNG TRƯỚC PHẪU THUẬT GHÉP THẬN

SUMMARY

Background: In laparoscopic donor nephrectomies, it is important to understand the exact anatomy of the vascular structures during minimally invasive surgery. The aim of study: to determine the accuracy of MDCT to predict vascular anatomy in living kidney donors and to reveal the prevalence of vascular variations in a VietNam population.

Materials and methods: This is a retrospective cross-sectional study. One hundred and eleven living donors were included in this study, who had MDCT for the assessment of their renal vessels and laparoscopic surgery in Cho Ray hospital between February 2020 to April 2021. The initial CT results were compared with the surgical findings and repeated review sessions of CT scans were performed to determine the causes of mismatches in discordant cases.

Results: The accuracy of MDCT was 98,2% to predict the number of renal vessels. One artery was missed during the initial CT interpretation due to perception error. One case is false positive. The accuracy of MDCT was 95,5% to predict the early branching of a renal artery and late confluence of a renal vein variation. The prevalence of multiple renal arteries and veins, early branching of a renal artery and late confluence of a renal vein were 20,7%, 6,8%, 13,5%, 19,8%. One case (0,9%) each of a retroaortic left renal vein and a circumaortic left renal vein were found.

Conclusion: Multidetector computed tomography is a reliable technique in preoperative renal anatomy evaluation in live renal donors.

Key word: living donor kidney, multidetector computed tomography (MDCT) *

TÓM TẮT

Mở đầu: Trong phẫu thuật nội soi lấy thận ghép, việc quan trọng là biết chính xác giải phẫu cấu trúc mạch máu trong quá trình phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Mục đích nghiên cứu: xác định độ chính xác của chụp cắt lớp vi tính để dự đoán giải phẫu mạch máu ở người cho thận sống và cho biết tỉ lệ của các biến thể mạch máu trong dân số Việt Nam. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu hồi cứu, cắt ngang. Nghiên cứu gồm 111 người cho thận sống được chụp cắt lớp vi tính để đánh giá mạch máu thận và phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Chợ Rẫy từ 02/2020 đến 4/2021. Kết quả CT được so sánh với hình ảnh trong phẫu thuật và xem lại hình ảnh CT đã chụp để xác định nguyên nhân của những trường hợp không tương đồng giữa CT và phẫu thuật.

Kết quả: Độ chính xác của MDCT là 98,2% trong dự đoán số lượng mạch máu thận. Một động mạch bị bỏ sót trong kết quả đọc CT do lỗi nhận thức của người đọc. Một trường hợp dương tính giả. Độ chính xác của MDCT là 95,5% trong dự đoán các biến thể động mạch phân nhánh sớm và tĩnh mạch hợp lưu muộn. Tỉ lệ đa động mạch, đa tĩnh mạch, động mạch phân nhánh sớm, tĩnh mạch hợp lưu muộn lần lượt là 20,7%, 6,8%, 13,5%, 19,8%. Một trường hợp (0.9%) tĩnh mạch thận trái chạy sau động mạch chủ và một trường hợp tĩnh mạch thận trái vòng quanh động mạch chủ được phát hiện.

Kết luận: Chụp cắt lớp vi tính là kỹ thuật đáng tin cậy trong đánh giá giải phẫu thận của người cho thận sống trước phẫu thuật.

Từ khóa: Người cho thận sống, chụp cắt lớp vi tính đa dãy đầu thu

Tác giả: Đào Thị Thùy Trang*, Lê Văn Phước*
(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác