• Thứ 2, 04/03/2024
  • (GMT+7)

TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSNRC

SUMMARY

This study applies the Monte Carlo simulation method EGSnrc Code with two dedicated codes: BEAMnrc code is used to simulate the beam emitted from the accelerator head and DOSXYZnrc code is used to calculate the dose emitted from the accelerator. From there, evaluate the beam attenuation of radiation emitted from the accelerator through the layers of shielding material. Initial study results showed that dose limited at staff area (area Control) is 0,11 mSv/ week (5,5 mSv / year) and in the public area (area Uncontrol) is 0,022 mSv/week (1,1 mSv/year). Initial research results show that the effectiveness of the application of the EGSnrc simulation program with two specialized codes, BEAMnrc and DOSXYZnrc, shows that the radiation dose in the study area for medical staff is safe, within the allowable limits.

Keywords: Accelerator, Radiation Safety, MCNP, EGSnrc, DOSXYZnrc, and BEAMnrc

TÓM TẮT

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo Mã EGSnrc với hai mã chuyên dụng: mã BEAMnrc được sử dụng để mô phỏng chùm tia phát ra từ đầu máy gia tốc và mã DOSXYZnrc được sử dụng để tính toán liều lượng phát ra từ máy gia tốc. Từ đó, đánh giá sự suy giảm chùm tia của bức xạ phát ra từ máy gia tốc qua các lớp vật liệu che chắn. Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy liều giới hạn ở khu vực nhân viên (khu vực Kiểm soát) là 0,11 mSv / tuần (5,5 mSv / năm) và ở khu vực công cộng (khu vực Không kiểm soát) là 0,022 mSv / tuần (1,1 mSv / năm) ). Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng chương trình mô phỏng EGSnrc với hai mã chuyên dụng là BEAMnrc và DOSXYZnrc, kết quả liều bức xạ trong khu vực nghiên cứu đối với nhân viên y tế là an toàn, nằm trong giới hạn cho phép.

Từ khóa: Máy gia tốc, An toàn bức xạ, MCNP, EGSnrc, DOSXYZnrc và BEAMnrc.

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác