• Thứ 2, 04/03/2024
  • (GMT+7)

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ THYROGLOBULIN, THỜI GIAN NHÂN ĐÔI THYROGLOBULIN VỚI TỔN THƯƠNG TÁI PHÁT, DI CĂN TRÊN HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA KHÁNG 131I

SUMMARY

Background: 18F-FDG PET/CT is method with high sensitivity and specificity in the diagnosis of recurrent lesions in patients with radioiodine refractory differentiated thyroid cancer ((RAI-R- DTC). The aim of this study was to evaluate the relationship between Tg, Tg – DT and rucurrent/metastatic lessions detected in 18F-FDG PET/CT imaging in RAI-R DTC patients.

Methods: 119 RAI-R DTC patients underwent 18F-FDG PET/CT. At least two consecutive Tg measurements under the thyroid hormone replacement therapy (TSH ≤ 0,1 uIU/ml) to calculate Tg - DT before 18F-FDG PET/CT scan. We analyzed the relationship between PET/CT imaging and clinical characteristics, risk of recurrence, Tg and Tg – DT.

Results: 18F-FDG PET/CT imaging detected recurrent lesions in 88 patients (73,9 %) and distant metastasis in 29 patient (24,3 %). Tg-DT was significantly lower in the positive PET/CT group compared to negative PET/CT group (median 12.9 vs 166 months, p< 0.001). Serum Tg concentration in the patients with distant metastasis was higher than those without distant metastasis (334 ng/ml vs 114.6 ng/ml, p < 0.001). In univariate and multivariate logistic regression analysis, Tg-DT was an independent predictor of positive PET/CT and serum Tg concentration was a predictor of distant metastasis. The ROC curve determines the optimal threshold of Tg - DT in predicting positive PET/CT is 34.75 months and Tg level at 218.1 ng/ml predicting distant metastasis

Conclusion: Tg - DT is reliable value in predicting positive 18F - FDG PET/CT and serum Tg concentration is valuable for predicting the outcome of distant metastasis in RAI – R DTC patients.

Keywords: thyroglobulin, thyroglobulin doubling time, differentiated thyroid carcinoma, 18F - FDG PET/CT.

TÓM TẮT

18F-FDG PET/CT là phương pháp có độ nhạy, độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán tổn thương tái phát ở bệnh nhân (BN) ung thư tuyến giáp biệt hoá (UTTGBH) kháng 131I. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá mối liên quan giữa thyroglobulin (Tg) và thời gian nhân đôi của Tg (Tg – DT) với tổn thương tái phát/di căn phát hiện trên 18F-FDG PET/CT ở BN ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I.

Phương pháp: 119 BN ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng 131I có chỉ định chụp 18F-FDG PET/CT. Sử dụng ít nhất hai giá trị Tg ức chế (TSH ≤ 0,1 iUI/ml) gần nhất trước chụp 18F - FDG PET/CT để tính Tg – DT. Phân tích mối liên quan giữa tổn thương tái phát/di căn trên hình ảnh PET/CT với các đặc điểm lâm sàng, nguy cơ tái phát, Tg và Tg – DT.

Kết quả: 88 BN (73,9%) được phát hiện tổn thương trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT, 29 BN (24,3 %) có di căn xa. Thời gian Tg – DT thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm PET/CT dương tính so với nhóm âm tính (trung vị 12,9 tháng so với 166 tháng, p < 0,001). Nồng độ Tg ở nhóm có di căn xa cao hơn so với nhóm không có di căn xa (334 và 114,6 ng/ ml, p < 0,001). Phân tích hồi quy logistic đơn biến và đa biến cho thấy Tg-DT là yếu tố tiên lượng độc lập dự báo PET/CT dương tính và nồng độ Tg là yếu tố dự báo di căn xa. Đường cong ROC xác định ngưỡng tối ưu của Tg-DT trong dự đoán PET/CT dương tính là 34,75 tháng và ngưỡng nồng độ Tg kích thích dự báo di căn xa là 218,1 ng/ml.

Kết luận: Thời gian Tg-DT là một giá trị tin cậy trong dự đoán khả năng phát hiện tổn thương tái phát/di căn và Tg có ý nghĩa trong dự đoán di căn xa trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở các bệnh nhân UTTGBH kháng 131I .

Từ khóa: thời gian nhân đôi thyroglobulin, ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, 18F-FDG PET/CT

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác