• Thứ 2, 04/03/2024
  • (GMT+7)

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH DI CĂN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA

SUMMARY

Background: Ultrasonic-guided fine needle aspiration cytology is a minimally invasive diagnostic technique with the highest accuracy and sensitivity in the diagnosis of lymph node metastasis.

Objectives: The study consists of 2 objectives: 1) Describe clinical and subclinical characteristics in treated patients with differentiated thyroid cancer; Evaluation of the role of ultrasound-guided fine needle aspiration cytology in the diagnosis of lymph node metastasis in patients with differentiated thyroid cancer.

Materials and methods: A cross-sectional descriptive study design was conducted on 89 patients diagnosed with differentiated thyroid cancer and found that the cervical lymph nodes were potentially malignant under ultrasonography and indicated fine-needle aspiration cytology under ultrasound guidance.

Results: Among 89 research subjects, small cell aspiration of lymph node groups, group IV and VI lymph nodes with suspicion of malignancy accounted for the highest proportion of 25/89 nodes (28.1%) fine needle aspiration cytology, in which positive accounts for 30.1%. Sensitivity, specificity, negative predictive value, false positive rate, false negative rate, and cytology accuracy were 90%; 100%; 100%; 52.9%.0%, 10.1%, 91.01%.

Conclusion: Ultrasonic-guided fine needle aspiration cytology for the diagnosis of lymph node metastasis in differentiated thyroid cancer has a low false-positive rate, high accuracy, accurately reflecting the presence or absence of underlying cervical lymph node metastasis. Avoid complications and thoroughly treat metastatic disease for patients.

Keywords: Ultrasonic-guided fine needle aspiration cytology, metastatic lymph nodes, differentiated thyroid cancers

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Phương pháp chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm là kỹ thuật chẩn đoán xâm lấn tối thiểu có độ chính xác và độ nhạy cao nhất trong chẩn đoán di căn hạch.

Mục tiêu: Nghiên cứu gồm 2 mục tiêu: 1) Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị; 2) Đánh giá vai trò của kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán hạch di căn ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 89 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể biệt hóa và thấy hạch bạch huyết cổ có khả năng ác tính dưới siêu âm và được chỉ định chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm.

Kết quả: Trong số 89 đối tượng nghiên cứu, chọc hút tế bào nhỏ các nhóm hạch thì hạch nhóm IV, VI có nghi ngờ ác tính chiếm tỷ lệ cao nhất 25/89 hạch (28,1%) được chọc hút tế bào bằng kim nhỏ, trong đó dương tính chiếm 30,1%. Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương, giá trị tiên đoán âm, tỷ lệ dương tính giả, tỷ lệ âm tính giả, độ chính xác của tế bào học là: 90%; 100%; 100%; 52,9%,0%, 10,1%, 91,01%.

Kết luận: Phương pháp chọc hút tế bào nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm để chẩn đoán hạch di căn trong ung thư tuyến giáp thể biệt hóa cho tỷ lệ dương tính giả thấp, độ chính xác cao, phản ánh chính xác có hay không tình trạng di căn hạch cổ tiềm ẩn, tránh được những tai biến và điều trị triệt để tình trạng di căn cho bệnh nhân.

Từ khóa: chọc hút tế bào bằng kim nhỏ, di căn hạch, ung thư tuyến giáp thể biệt hoá

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác