• Thứ 3, 09/08/2022
  • (GMT+7)

GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN GIÁP

SUMMARY

Objective: To determine the value of ultrasound in the diagnosis of thyroid cancer.

Subjects and methods: A cross-sectional descriptive study on 98 patients with thyroid nodules who came for treatment at the Military Institute of Medical Radiology and Oncology, from April 2020 to March 2021.

Results: The size of malignant nodules was mainly less than 2cm. Thyroid cancer lesions were mainly characterized by highly hypoechoic on ultrasound (61.19%). Thyroid cancer nodules had taller-than-wide feature (Sensitivity: 76.12%; specificity: 86.96%; positive predictive value: 89.47%; negative predictive value: 71.43%; accuracy: 80.53%.); irregular border feature (sensitivity: 98.51%; specificity: 86.96%; positive predictive value: 91.67%; negative predictive value: 97.56%; accuracy: 93.81%); microcalcification characteristics (sensitivity: 73.13%; specificity: 91.30%; positive predictive value: 92.45%; negative predictive value: 70.00%; accuracy: 80,53%). TIRADS value in thyroid cancer diagnosis with sensitivity: 94.03%; specificity: 86.96%; positive predictive value: 91.30%; negative predictive value: 90.91%; Accuracy: 91.15%.

Conclusion: The features of hypoechoic nodules, taller-than-wide shape, irregular border, microcalcification characteristics, and TIRADS 4, TIRADS 5 scores had high prognostic value for thyroid cancer.

Keywords: Ultrasound, thyroid cancer.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định giá trị siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang các đặc điểm siêu âm tuyến giáp trên 98 bệnh nhân (BN) có nhân tuyến giáp đến điều trị tại Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội, từ tháng 04/2020 đến tháng 03/2021.

Kết quả: Kích thước khối ung thư tuyến giáp chủ yếu dưới 2cm. Nhân ung thư tuyến giáp chủ yếu có đặc điểm giảm âm nhiều trên siêu âm (61,19%). Nhân ung thư tuyến giáp có đặc điểm hình dạng chiều cao lớn hơn chiều rộng (độ nhạy: 76,12%; độ đặc hiệu: 86,96%; giá trị tiên đoán dương: 89,47%; giá trị tiên đoán âm: 71,43%; độ chính xác: 80,53%.). Đặc điểm bờ viền không đều có độ nhạy: 98,51%; độ đặc hiệu: 86,96%; giá trị tiên đoán dương: 91,67%; giá trị tiên đoán âm: 97,56%; độ chính xác: 93,81%. Đặc điểm vi vôi hóa có độ nhạy: 73,13%; độ đặc hiệu: 91,30%; giá trị tiên đoán dương: 92,45%; giá trị tiên đoán âm: 70,00%; độ chính xác: 80,53%. Giá trị TIRADS (TIRAD 4, TIRADS 5) trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp có độ nhạy: 94,03%; độ đặc hiệu: 86,96%; giá trị tiên đoán dương: 91,30%; giá trị tiên đoán âm: 90,91%; độ chính xác: 91,15%.

Kết luận: Các đặc điểm nhân giảm âm, đặc điểm hình dạng chiều cao lớn hơn chiều rộng, bờ viền không đều, đặc điểm vi vôi hóa, và điểm TIRADS 4, TIRADS 5 trên siêu âm có giá trị tiên lượng cao trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp.

Từ khóa: Siêu âm, ung thư tuyến giáp.

Tác giả: Nguyễn Văn Hách*, Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Đức Công
(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1 box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 7

Đơn vị hợp tác