• Thứ 2, 04/03/2024
  • (GMT+7)

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT VÉT HẠCH TÁI PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ SAU ĐIỀU TRỊ 131I TẠI VIỆN Y HỌC PHÓNG XẠ VÀ U BƯỚU QUÂN ĐỘI

SUMMARY

Objectives: to describe the clinical and subclinical symptoms and evaluate the response after recurrent lymph node dissection of differentiated thyroid cancer patients after 131I treatment.

Subjects: 50 differentiated thyroid cancer patients after 131I treatment, recurrence for the first time.

Study methods: Retrospective and prospective description, data collection through patients’ medical records.

Results: the mean age of the study patients was: 43.5 ± 12.6, the most common age is <55 years old with the rate of 80%, the female/ male ratio=3.5/1. The group of patients with Tg < 1 ng/ml accounted for the majority with 33/50 patients (66%). The median Tg before and after surgery was 2.02 ng/ml and 0.35 ng/ml, respectively. After surgery, response achieved in 98% of patients, mainly complete response and incomplete response in biochemical, accounted for 40%, 36%. Lymph node dissection reduced Tg in 78% of patients. Reccurent lymph nodes mainly observed in group IV, group III and group VI. The recurrence of lymph nodes was mainly in the central and cervical regions on the same side of the primary tumor.

Conclusion: Surgery is the preferred first-line treatment for the reccurrent lymph node thyroid cancer patients. It changes response assessment, improve prognosis for reccurence patients after 131I treatment.

Keywords: Differentiated thyroid cancer, response after recurrent lymph node dissection, Tg

TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá đáp ứng sau phẫu thuật vét hạch ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá sau điều trị 131I.

Đối tượng nghiên cứu: 50 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá sau điều trị 131I, tái phát hạch lần đầu tiên.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả, hồi cứu kết hợp tiến cứu, thu thập số liệu qua mẫu bệnh án. Kết quả nghiên cứu: Tuổi trung bình nhóm bệnh nhân nghiên cứu là: 43,5 ± 12,6, độ tuổi hay gặp nhất là <55 tuổi với tỷ lệ 80%, tỷ lệ nữ/nam=3,5/1. Nhóm bệnh nhân có Tg <1 ng/ml chiếm đa số với 33/50 BN (66%). Trung vị Tg trước mổ là 2,02 ng/ml, sau mổ là 0,35 ng/ml. Sau phẫu thuật thay đổi đáp ứng ở 98% bệnh nhân, chủ yếu là đáp ứng hoàn toàn và đáp ứng không hoàn toàn về sinh hóa, chiếm 40%, 36%. Phẫu thuật vét hạch làm giảm nồng độ Tg ở 78% bệnh nhân. Hạch tái phát, di căn chủ yếu ở nhóm IV, nhóm III và nhóm VI. Hạch tái phát chủ yếu ở vùng khoang trung tâm và vùng cổ bên cùng bên u nguyên phát.

Kết luận: Phẫu thuật là ưu tiên điều trị hàng đầu đối với ung thư tuyến giáp thể biệt hoá tái phát hạch. Phẫu thuật thay đổi đánh giá đáp ứng, cải thiện tiên lượng đối với bệnh nhân ung thư tuyến giáp sau điều tri 131I có tái phát tại chỗ.

Từ khoá: Ung thư tuyến giáp thể biệt hoá, đáp ứng sau phẫu thuật vét hạch tái phát, Tg

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác