• Chủ nhật, 25/09/2022
  • (GMT+7)

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NÚT MẠCH HÓA CHẤT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN Ở BỆNH NHÂN DƯỚI 40 TUỔI

SUMMARY

Objectives: Describe the characteristics of ultrasound images, computed tomography, angiography and results of chemoembolization in patients with HCC under 40 years old at the Radiology Center of Bach Mai Hospital.

Methods: A cross-sectional study was carried out on 25 patients with a confirmed HCC who treated chemoembolization at the Radiology Center - Bach Mai Hospital from August 2018 to August 2021.

Results: On 2-dimensional ultrasound, the majority of HCC tumors had hypoechoic and mixed sound images (72%) and increased angiogenesis on color Doppler ultrasound, reaching 68.0%. On computed tomography images, tumor density decreased 64% and increased angiogenesis 68.0%. Tumors of HCC have increased angiogenesis on angiography, reaching 92%. After treatment AFP tends to decrease in the first 6 months, then increase in the 9th month. Bilirubin tends to decrease in the first 3 months, then increase at 6 and 9 months. Tumor size tends to decrease at 1, 3 and increase at 6, 9 months. Median survival was 13 months with interquartile range [5.5 ÷ 22], the longest survival time with continued follow-up was 57 months.

Conclusion: Chemoembolization therapy is effective in reducing tumor size, bilirubin, AFP and prolonging survival time for patients under 40 years old with HCC.

Keywords: chemoembolization therapy, hepatocellular carcinoma

TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm, cắt lớp vi tính, chụp mạch máu và kết quả điều trị nút mạch hóa chất ở bệnh nhân UTBMTBG dưới 40 tuổi tại Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 25 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là UTBMTBG được nút mạch hóa chất tại Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai từ T8/2018 - T8/2021.
Kết quả: Đa số bệnh nhân UTBMTBG dưới 40 tuổi có hình ảnh giảm âm và hỗn hợp âm (72%) trên siêu âm 2 chiều và có tăng sinh mạch trên siêu âm Doppler mầu, chiếm 68.0%. Trên hình ảnh cắt lớp vi tính, khối u giảm tỷ trọng chiếm tỷ lệ 64% và có tăng sinh mạch chiếm 68.0%. Các khối u UTBMTBG có tăng sinh mạch nhiều trên chụp mạch, chiếm 92%. Sau điều trị AFP có xu hướng giảm trong 6 tháng đầu sau đó tăng lên ở tháng thứ 9. Bilirubin có xu hướng giảm trong 3 tháng đầu, sau đó tăng ở tháng thứ 6 và thứ 9. Kích thước khối u có xu hướng giảm ở tháng thứ 1,3 và tăng ở tháng thứ 6, 9. Thời gian sống thêm trung vị là 13 tháng với khoảng tứ phân vị [5.5 ÷ 22], thời gian sống thêm dài nhất hiện tiếp tục theo dõi là 57 tháng.
Kết luận: Điều trị nút mạch hóa chất có hiệu quả làm giảm kích thước khối u, bilirubin, AFP và kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân UTBMTBG.
Từ khoá: nút mạch hóa chất, ung thư biểu mô tế bào gan
Tác giả: Nguyễn Đình Toàn*, Phạm Minh Thông**, Trịnh Hà Châu***
(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác