• Chủ nhật, 29/05/2022
  • (GMT+7)

ÁP DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI CAD-RADS TRONG ĐÁNH GIÁ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN TÍNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY

SUMMARY

Purpose: To apply the CAD-RADS classification in the assessment of chronic coronary artery disease on multislice computed tomography.

Material and methods: Cross-sectional description of 179 patients undergoing coronary computed tomography angiography, diagnosed according to CAD-RADS classification by two physicians independently, the intra-class correlation was used to test the inter-reviewer agreement (IRA), and comparing with results invasive coronary angiography.

Results: There was an excellent IRA between the two for CADRADS (κ=0.904), by each CAD-RADS classification (κ=0.827-1.00), by coronary artery stenosis (κ=0.878-0.931). There is an excellent IRA for modifiers G (κ=1), and S (κ=1), moderate IRA for V (κ=0.574). The best cutoff value for predicting significant CAD was ≥ CAD-RADS 3. The diagnostic value of CAD-RADS classification according to the common segment: sensitivity 77.54%, specificity 87.23%, positive predictive value 89.92%, negative predictive value 72.56%. Conclusion: There is an excellent inter-reviewer agreement when applying the CAD-RADS classification to clinical practice, with high sensitivity, specificity, and accuracy when compared with invasive coronary angiography. Keywords: coronary artery, CAD-RADS, CT angiography, graft, stent

TÓM TẮT

Mục tiêu: Áp dụng bảng phân loại CAD-RADS trong đánh giá bệnh động mạch vành mạn tính trên cắt lớp vi tính đa dãy.

Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang 179 bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, so sánh mức độ tương hợp kết quả đọc giữa hai bác sỹ độc lập khi áp dụng phân loại CAD-RADS, và so sánh với kết quả chụp mạch vành xâm lấn.

Kết quả: Có sự tương hợp mức độ rất tốt giữa 2 bác sỹ đối với CAD-RADS chung (κ=0.904), theo từng phân loại CADRADS (κ=0.827-1.00), theo động mạch vành bị hẹp (κ=0.878-0.931). Sự tương hợp rất tốt cho phân loại bổ sung G (κ=1), và S (κ=1), tương hợp mức độ trung bình cho phân loại V (κ=0.574). Giá trị ngưỡng để dự báo hẹp mạch vành có ý nghĩa là CADRADS ≥ 3. Giá trị chẩn đoán của phân loại CAD-RADS theo đoạn mạch chung: độ nhạy 77.54%, độ đặc hiệu 87.23%, giá trị dự báo dương tính 89.92%, giá trị dự báo âm tính 72.56%.

Kết luận: Có mức độ tương hợp rất tốt khi áp dụng phân loại CAD-RADS trong lâm sàng; CAD-RADS có độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác cao khi so sánh với chụp mạch vành xâm lấn.

Từ khóa: Động mạch vành, CAD-RADS, CT mạch máu, graft, stent

Tác giả: Phan Xuân Cường*, Phạm Minh Thông*,**, Nguyễn Khôi Việt**, Phạm Mạnh Cường**, Lê Văn Khảng**, Hoàng Thị Vân Hoa**, Lê Thùy Liên**, Phùng Bảo Ngọc**
(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác