• Thứ 5, 16/07/2020
  • (GMT+7)

Giá trị của cộng hưởng từ phổ và cộng hưởng từ tưới máu trong chẩn đoán phân bậc u sao bào

Value of mr spectroscopy and perfusion in the grading of astrocytomas

SUMMARY

Objectives: The purpose of this study was to determine the value of MR spectroscopy and perfusion in the grading of astrocytomas.

Methods: A descriptive study, retrospective and prospective study, MR spectroscopy and perfusion in 27 patients with histopathological findings of astrocytomas from 01/2016 to 07/2018 at the Viet Duc University Hospital. Evaluate the relationship between concentration of metabolics Cho, Cr, NAA, Cho/NAA, Cho/Cr, NAA/Cr; rCBV and grading of astrocytomas.

Results: The Cho/NAA and Cho/Cr ratios of the high-grade astrosytomas and low-grade astrocytomas were statistically significant (p <0.05). The Cho/NAA ratio is useful in the diagnosis grade of astrocytomas. At the cutoff point of 2.22 for Cho/NAA ratio, MRS has sensitivity of 95%, specificity of 100%, positive predictive value of 100%, negative predictive value of 80% for grading of astrocytomas. The rCBV index is valuable in the differential diagnosis grade of astrocytomas with the mean value of rCBV in the high-grade astrocytomas is higher than low-grade astrocytomas, there is a statistically significant difference of rCBV between the two groups. At the cutoff point of2.55 for rCBV, perfusion has sensitivity 81%, specificity 100%, positive predictive value 100%, negative predictive value 50%for grading of astrocytomas.

Conclusion: MR spectroscopy and perfusion are valuable for grading of astrocytomas.

Key words: MR spectroscopy,

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ phổ và tưới máu trong chẩn đoán phân bậc u sao bào.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu và tiến cứu, khảo sát cộng hưởng từ phổ và tưới máu trước phẫu thuật ở 27 bệnh nhân có kết quả mô bệnh học là u sao bào từ 01/2016 đến 07/2018 tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đánh giá liên quan giữa bậc của u sao bào trên giải phẫu bệnh với nồng độ, tỉ lệ các chất chuyển hóa Cho, Cr, NAA, Cho/NAA, Cho/Cr, NAA/Cr và rCBV.

Kết quả: Tỉ lệ Cho/NAA và Cho/Cr tại vùng u của nhóm u bậc cao và nhóm u bậc thấp khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tỉ lệ Cho/NAA có giá trị trong chẩn đoán phân bậc u sao bào. Tại điểm cắt Cho/NAA là 2,22 CHT phổ có độ nhạy 95%, độ đặc hiệu 100%, giá trị tiên đoán dương 100%, giá trị tiên đoán âm 80% trong chẩn đoán phân bậc u sao bào. Chỉ số rCBV có giá trị trong chẩn đoán phân bậc u sao bào với giá trị trung bình của rCBV của nhóm u bậc cao cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm u bậc thấp. Tại điểm cắt rCBV là 2,55 CHT tưới máu có độ nhạy 81%, độ đặc hiệu 100%, giá trị tiên đoán dương tính 100%, giá trị tiên đoán âm tính 50% trong chẩn đoán phân bậc u sao bào.

Kết luận: Cộng hưởng từ phổ và tưới máu có giá trị trong chẩn đoán phân bậc u sao bào.

Từ khóa: Cộng hưởng từ phổ, cộng hưởng từ tưới máu, tỉ lệ Cho/NAA, rCBV, u sao bào, độ mô học

Tạp chí Điện quang số 33

Trần Thị Phương, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Duy Huề

(0)

đăng nhập | đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

H2 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác