• Thứ 6, 17/07/2020
  • (GMT+7)

Chẻ đôi đốt sống thể kín: Báo cáo loạt ca

Closed spina bifida: Case series report

ABSTRACT:

Introduction: Imaging of closed spina bifida is very multiform, can diagnose in utero.

Objective: Describe the imaging features of closed spinal bifida, classify the usual closed spina bifida. Methods: case series report, prospective study

Conclusions: The important role of ultrasound in prenatal closed spinal bifida diagnosis. Identify the cranial sign and spinal defection to classify the type of closed spina bifida, to make fetal prognosis , to orientate in antenatal counseling

Key words: Closed spina bifida, Spinal dysphaphism

TÓM TẮT:

Đặt vấn đề: Hình ảnh của chẻ đôi đốt sống thể kín rất đa dạng, có thể chẩn đoán trước sinh.

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả các đặc điểm hình ảnh của chẻ đôi đốt sống thể kín, phân loại các chẻ đôi đốt sống thể kín thường gặp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: báo cáo loạt ca, theo dõi tiến cứu.

Kết luận: Siêu âm có vai trò quan trọng trong chẩn đoán chẻ đôi đốt sống thể kín trước sinh. Xác định các tổn thương ở sọ và ở cột sống giúp phân loại các dạng chẻ đốt sống từ đó có thể đưa ra tiên lượng cho thai nhi, định hướng trong tư vấn tiền sản.

Từ khóa: Chẻ đôi đốt sống

Tác giả: La Hồng Châu*, Hà Tố Nguyên*

Địa chỉ: * Khoa CĐHA – Bệnh viện Từ Dũ

(Tạp chí Điện quan Việt Nam số 29)

(0)

đăng nhập | đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

H2 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác