Khảo sát giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá gia đoạn ung thư trực tràng trước mổ.

shadow

Khảo sát giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá gia đoạn ung thư trực tràng trước mổ.

11/03/2016 08:52 AM - - Báo cáo khoa học về BTH

Bùi Thị Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Thức, Lê Bá Hồng Phong

TÓM TẮT

Mục đích: Khảo sát giá trị của cộng hưởng từ trong việc đánh giá giai đoạn T và N của ung thư trực tràng trước mổ

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Chúng tôi tiến hành chụp MRI vùng tiểu khung cho 106 bệnh nhân ung thư trực tràng được điều trị phẫu thuật tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Thống Nhất từ thàng 01/2016 đến tháng 05/2018. Kết quả MRI được đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh sau mổ.

Kết quả: Tất cả các trường hợp trong nghiên cứu của chúng tôi đều có giai đoạn T từ T2 trở lên. Có sự đồng thuận cao giữa kết quả MRI và giải phẫu bệnh trong đánh giá giai đoạn T2 và T4, trong khi đó đối với giai đoạn T3 chỉ 84,7% trường hợp MRI đánh giá đúng giai đoạn. Độ nhạy của MRI trong việc đánh giá sự xâm lấn của MRI ( từ giai đoạn T3 trở lên ) là 100%, độ đặc hiệu là 68,5%, độ chính xác là 89,8%. Trong việc phát hiện hạch di căn, MRI có độ nhạy 100%, độ đặc hiệu là 50%, độ chính xác 90,7%  . Trong các tiêu chuẩn để đánh giá di căn hạch trên MRI, chúng tôi nhận thấy tiêu chuẩn kích thước có độ nhạy cao nhưng độ đặc hiệu thấp, ngược lại tiêu chuẩn bờ không đều lại có độ đặc hiệu cao.

Kết luận: MRI có độ nhạy cao trong việc đánh giá mức xâm lấn và di căn hạch trong ung thư trực tràng, tuy nhiên độ đặc hiệu trong đánh giá di căn hạch còn chưa cao.

Bài viết khác