HÌNH ẢNH GIẢI PHẪU ỐNG HẬU MÔN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ

shadow

HÌNH ẢNH GIẢI PHẪU ỐNG HẬU MÔN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ

11/03/2016 08:52 AM - - Báo cáo khoa học về BTH

Vũ Lê Minh, Bùi Văn Giang

TÓM TẮT

Mục đích: Giải phẫu của ống hậu môn phức tạp nhưng được biểu hiện rõ trên cộng hưởng tử. Hiểu và áp dụng được giải phẫu vùng rất quan trọng trong đánh giá đúng vị trí và sự xâm lấn của tổn thương, đặc biệt trong phẫu thuật. Trong bài báo, chúng tôi tập trung vào giải phẫu của ống hậu môn trên hình ảnh MRI được làm nổi bật bằng các đường đánh dấu.

Đối tượng và phương pháp: Giải phẫu của ống hậu môn phức tạp nhưng được biểu hiện rõ trên cộng hưởng tử. Hiểu và áp dụng được giải phẫu vùng rất quan trọng trong đánh giá đúng vị trí và sự xâm lấn của tổn thương, đặc biệt trong phẫu thuật. Trong bài báo, chúng tôi tập trung vào giải phẫu của ống hậu môn trên hình ảnh MRI được làm nổi bật bằng các đường đánh dấu.

Kết quả: Giải phẫu của ống hậu môn phức tạp nhưng được biểu hiện rõ trên cộng hưởng tử. Hiểu và áp dụng được giải phẫu vùng rất quan trọng trong đánh giá đúng vị trí và sự xâm lấn của tổn thương, đặc biệt trong phẫu thuật. Trong bài báo, chúng tôi tập trung vào giải phẫu của ống hậu môn trên hình ảnh MRI được làm nổi bật bằng các đường đánh dấu.

Kết luận: Giải phẫu của ống hậu môn phức tạp nhưng được biểu hiện rõ trên cộng hưởng tử. Hiểu và áp dụng được giải phẫu vùng rất quan trọng trong đánh giá đúng vị trí và sự xâm lấn của tổn thương, đặc biệt trong phẫu thuật. Trong bài báo, chúng tôi tập trung vào giải phẫu của ống hậu môn trên hình ảnh MRI được làm nổi bật bằng các đường đánh dấu.

Tải về tại đây

Bài viết khác