NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ LẮNG ĐỌNG TINH THỂ URATE Ở CÁC CHI VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TỔN THƯƠNG KHỚP Ở BỆNH NHÂN GOUT TRÊN X-QUANG CẮT LỚP VI TÍNH HAI MỨC NĂNG LƯỢNG

shadow

NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ LẮNG ĐỌNG TINH THỂ URATE Ở CÁC CHI VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TỔN THƯƠNG KHỚP Ở BỆNH NHÂN GOUT TRÊN X-QUANG CẮT LỚP VI TÍNH HAI MỨC NĂNG LƯỢNG

11/03/2016 08:44 AM - - Báo cáo khoa học về cơ xương khớp

Tác giả: Le huu hanh nhi
Đồng tác  giả: Vo Tan Duc, Le Van Phuoc

TÓM TẮT

Mục đích: Nghiên cứu lắng đọng tinh thể urate (MSU) theo vị trí, cấu trúc giải phẫu ở chi trên và dưới. Xác định mối liên quan giữa lắng đọng tinh thể urat với các tổn thương khớp ở bệnh Gout trên X-quang cắt lớp vi tính hai mức năng lượng.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả hồi cứu. 23 bệnh nhân với chẩn đoán Gout được chụp X-quang cắt lớp vi tính hai mức năng lượng tại bệnh viện Chợ Rẫy từ 3/2017-5/2018. Khảo sát DECT ở cả chi trên và chi dưới.

Kết quả: Tần suất xuất hiện của lắng đọng tinh thể MSU thấy ở 22 (95.7 %) bệnh nhân gout đối với khớp cổ chân, 21 (91.3 %) ở khớp gối, 13 (56.5 %) ở bàn chân, 17 (73.9 %) ở khuỷu, 8 (34.8 %) ở bàn tay, và 6 (26.1 %) ở cổ tay.

Ở chi dưới, lắng đọng tinh thể MSU thường xuất hiện hơn ở khớp có xơ xương (OR (95% CI) 36.4 (15.4 to 86.1)) và hủy xương (17.4 (7.3 to 41.5)); ít gặp hơn ở hẹp khe khớp (12.8 (5.1 to 32)), với p<0.001. Mối tương quan tuyến tính mạnh được xác định bởi tần số khớp lắng đọng tinh thể MSU có hủy xương (r=0.91, p<0.001).

Kết luận: Lắng đọng tinh thể MSU gặp nhiều nhất ở khớp cổ chân, chi dưới gặp nhiều hơn chi trên. Có mối liên quan mạnh giữa lắng đọng tinh thể MSU và tổn thương các khớp.

Người báo cáo:le huu hanh nhi

Người nộp báo cáo: LE VAN PHUOC - phuocbvcr@yahoo.com

Địa chỉ email: phuocbvcr@yahoo.com