ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U TUYẾN ỨC Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỐI CHIẾU VỚI TÍP MÔ BỆNH VÀ GIAI ĐOẠN BỆNH

shadow

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U TUYẾN ỨC Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỐI CHIẾU VỚI TÍP MÔ BỆNH VÀ GIAI ĐOẠN BỆNH

05/01/2017 11:16 AM - Báo cáo khoa học về Hô hấp

Phùng Anh Tuấn, Bùi Văn Giang, Mai Văn Viện

TÓM TẮT

Mục đích: Mô tả đặc điểm hình ảnh u tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ trên cộng hưởng từ so sánh với típ mô bệnh và giai đoạn bệnh.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu 34 bệnh nhân nhược cơ có u tuyến ức được phẫu thuật từ tháng 8/2014 đến tháng 2/2017. Mô tả hình ảnh, so sánh tần suất xuất hiện đặc điểm hình ảnh các típ u bằng Fisher’s exact test và T test.

Kết quả: Đa số u hình tròn bầu dục và có bao xơ, các khối u dài 40 ± 14mm, rộng 25 ± 7mm, dày 47,7 ± 17,5mm, CSR nhóm u 1,02 ± 0,07. 100% các khối u típ A có bờ nhẵn mịn. Các khối u xâm lấn có chiều dài 43,6 ± 13,9mm, 63,6% bờ nhiều múi thùy, 59,1% có hoại tử nang.

Kết luận: Hình ảnh CHT có giá trị phân biệt các khối u típ A với các típ khác, các khối u xâm lấn và không xâm lấn.

Tải về tại đây