TƯƠNG QUAN MÔ BỆNH HỌC VÀ TỔN THƯƠNG PI- RADS PHIÊN BẢN 2: HỒI CỨU 47 TRƯỜNG HỢP.

shadow

TƯƠNG QUAN MÔ BỆNH HỌC VÀ TỔN THƯƠNG PI- RADS PHIÊN BẢN 2: HỒI CỨU 47 TRƯỜNG HỢP.

11/03/2016 08:33 AM - - Báo cáo khoa học về vú và phần mềm

Võ Hiếu Thành, Nguyễn Minh Thiền, Phan Thanh Hải

TÓM TẮT

Mục đích: Đánh giá tương quan mô bệnh học và tổn thương PI- RADS.

Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu 47 trường hợp chụp CHT TLT trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2017 tại Phòng khám đa khoa Hòa Hảo, TP HCM. Các tổn thương nghi ngờ sẽ được sinh thiết dưới hướng dẫn siệu âm lòng trực tràng. Chúng tôi so sánh kết quả giải phẫu bệnh và tổn thương PI- RADS.

Kết quả: Tổn thương nghi ngờ ác tính (PI- RADS 4, 5) có giá trị tiên đoán dương, độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 86,96%/ 76,92%/ 85,71%. Tổn thương PI- RADS 3 không có Gleason ≥ 8. PI- RADS 3 có tỷ lệ ác tính (Gleason 5, 6, 7) là 25% (6/24), và 75% (18/24) lành tính, giá trị tiên đoán âm 75%.

Kết luận: Tổn thương PI- RADS (4, 5) có tỷ lệ ung thư cao và là chỉ điểm cho sinh thiết. Quyết định có sinh thiết hay không phụ thuộc vào bác sỹ niệu khoa và từng bệnh nhân ở nhóm tổn thương PI- RADS 3.