Tiếp cận lâm sàng cộng hưởng từ tưới máu

shadow

Tiếp cận lâm sàng cộng hưởng từ tưới máu

05/01/2017 10:47 AM - - Báo cáo khoa học về Thần Kinh

Nguyễn Minh Đức, Mai Tấn Liên Bang, Huỳnh Quang Huy, Phạm Ngọc Hoa

TÓM TẮT

Mục đích: Cộng hưởng từ tưới máu là kỹ thuật tiên tiến và chính xác nhất trong đánh giá tình trạng trao đổi giữa máu và mô. Kỹ thuật cung cấp rất nhiều thông số rất quan trọng trong việc khảo sát tình trạng bệnh lý trước điều trị cũng như sự đáp ứng của mô bệnh lý với các giải pháp điều trị.

Đối tượng và phương pháp: Có 6 loại kỹ thuật tưới máu phổ biến đang được nghiên cứu và ứng dụng: 4 loại sử dụng chất tương phản ngoại sinh và 2 loại sử dụng chất đánh dấu nội tại.

Kết quả: Mỗi loại cộng hưởng từ tưới máu đều có tính đặc thù, ưu điểm và nhược điểm riêng trong đánh giá các nhóm bệnh nhồi máu, ung bướu trước và sau điều trị.

Kết luận: 6 dạng cộng hưởng từ tưới máu cần được lưu ý, ứng dụng và nghiên cứu sâu hơn trong các mặt bệnh phổ biến để có các khuyến cáo và cập nhật tiếp theo.

Tải về tại đây